zero waste
kosmetyki ręcznie robione
naturalne kosmetyki
Lawendowo Budków naturalne kosmetyki

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO LAWENDOWO BUDKÓW

(dalej „Regulamin”) z dnia 03.10.2022 r.

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.lawendowobudkow.pl. (dalej „Sklep”).

 

Sprzedawcą i administratorem Sklepu jest: E-WORLD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr: 0000356469, kapitał zakładowy 5 tys. zł, NIP nr: 1132799302 (dalej „E-WORLD”).

 

I. Definicje

Kodeks cywilny – Ustawa z 23.04.1964 r. Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm. (dalej k.c.)

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z E-WORLD czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Użytkownik – każda osoba, w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu (w tym Konsument).

Produkt – każda rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zawarcia Umowy sprzedaży Produktu złożone E-WORLD w formie telefonicznej lub pisemnej lub e-mailem. Składając Zamówienie Użytkownik jest zobowiązany podać swój adres e-mail do kontaktów, adres na jaki ma zostać doręczony Produkt opcjonalnie nr telefonu do kontaktu oraz niezbędne dane do wystawienia faktury VAT: imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, NIP w przypadku przedsiębiorców.

Potwierdzenie – potwierdzenie przez E-WORLD przyjęcia Zamówienia bez zastrzeżeń wysyłane Użytkownikowi przez E-WORLD na wskazany przez Użytkownika do kontaktów adres e-mail lub nr telefonu, zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowa sprzedaży – każda umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy E-WORLD a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu. Do jej zawarcia dochodzi z chwilą wysłania Użytkownikowi przez E-WORLD Potwierdzenia. Ze względu na okoliczność, iż Produkty są wytwarzane ręcznie z naturalnych składników może okazać się, że nie będzie możliwe natychmiastowe zrealizowanie Zamówienia (np. z powodu braku wystarczającej ilości Produktu), o czym Użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany przez E-WORLD. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży a E-WORLD i Użytkownik mogą ustalić sposób jej zawarcia w późniejszym terminie na ustalonych odrębnie warunkach.

Polityka Prywatności – zasady dotyczące szeroko rozumianej ochrony danych osobowych określone w Polityce Prywatności Sklepu, stanowiącego odrębny dokument.

 

II. Postanowienie ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Użytkownika oraz E-WORLD.
 2. Użytkownik może składać reklamacje i kontaktować się we wszelkich sprawach z E-WORLD:
 • w formie pisemnej na adres: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa, lub
 • e-mailem na adres: lawendowobudkow@gmail.com, lub
 • telefonicznie pod nr: + 48 608-292-931.
 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, nie naruszając prawa własności intelektualnej (zwłaszcza Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik jest zobowiązany podawać wszystkie swoje dane zgodnie ze stanem faktycznym. Zabronione jest złożenie Zamówienia poprzez podanie nieprawdziwych danych.
 3. Cena Produktu prezentowanego w Sklepie może ulec w każdej chwili zmianie.
 4. E-WORLD informuje, iż korzystanie ze Sklepu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. E-WORLD nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Sklepu (powstałe np. w zw. z jego rozbudową, zakłóceniami pracy Internetu, siłą wyższą itp.).
 5. Wszystkie składniki użyte do produkcji Produktu są naturalne i co do zasady nie powinny uczulać, jednakże sporadycznie zdarza się, iż u niektórych osób może pojawić się po użyciu jakiegoś Produktu odczyn alergiczny. Dlatego też każda osoba przed skorzystaniem z Produktu powinna przeprowadzić test alergiczny. W tym celu należy zastosować Produkt na ciele w miejscu mało widocznym (np. przedramię strona wewnętrzna). Osoby uczulone na orzechy muszą zastosować szczególną ostrożność, gdyż niektóre Produkty zawierają olej kokosowy.
 6. Produkt nie jest objęty gwarancją lecz w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z Umową sprzedaży, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży Użytkownik może kupić inny Produkt, uzyskać informację o Produkcie oraz o każdej usłudze świadczonej przez E-WORLD.
 8. E-WORLD informuje, iż nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 poz. 1206 z późn. zmianami http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp), jednakże zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami w/w ustawy nie stosując opisanych w niej nieuczciwych praktyk rynkowych.
 9. E-WORLD jest odpowiedzialny za przesyłkę (Produkt):
 • wobec Użytkownika nie będącego Konsumentem – do czasu wydania przesyłki przewoźnikowi lub Użytkownikowi bezpośrednio przez E-WORLD,
 • wobec Użytkownika będącego Konsumentem – do czasu wręczenia przesyłki Konsumentowi przez przewoźnika lub E-WORLD chyba, że Konsument samodzielnie wybrał oraz zamówił przewoźnika, bez korzystania z opcji dostawy udostępnionych przez E-WORLD – wówczas odpowiedzialność za przesyłkę przechodzi na Konsumenta w momencie wydania jej przewoźnikowi przez E-WORLD.
 1. E-WORLD nie odbiera przesyłek wysłanych „za pobraniem”.

 

III. Warunki zawarcia Umowy sprzedaży

 1. E-WORLD za pośrednictwem Sklepu prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produkcie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży (art. 71 k.c.).
 3. Każdy Produkt jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
 4. Użytkownik przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz powinien je dobrowolnie zaakceptować. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności lub jej cofnięcia, E-WORLD nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem: potwierdzić Zamówienia, udzielić informacji oraz dokonać podobnych czynności.
 5. Cena Produktu wyrażona jest w złotych polskich brutto tj. obejmuje podatek VAT lecz nie zawiera kosztów dostawy, określonych odrębnie w Regulaminie i wykazanych w Potwierdzeniu. Cena Produktu nie zawiera również ewentualnych kosztów zapłaty ponoszonych przez Użytkownika, związanych z wybranym przez Niego sposobem zapłaty (np. prowizja banku).
 6. Zamówienie może zostać złożone w sposób przewidziany do kontaktów z E-WORLD.
 7. Po złożeniu Zamówienia E-WORLD wysyła niezwłocznie Użytkownikowi Potwierdzenie (z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży) lub informację o przyczynie niemożliwości przyjęcia Zamówienia z propozycją zrealizowania go w innym terminie. Potwierdzenie lub informacja o niemożliwości przyjęcia Zamówienia wysyłane jest e-mailem lub pisemnie lub SMS-em najpóźniej w ciągu następnych 3 dni roboczych.
 8. Cena Produktu wymienionego w Potwierdzeniu nie ulega zmianie (nawet w przypadku zmiany ceny Produktu w Sklepie).
 9. Umowa sprzedaży (jak również cała korespondencja) z Użytkownikiem zawierana (prowadzona) jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem i Regulaminem.
 10. Zawarcie Umowy sprzedaży jest potwierdzone Potwierdzeniem oraz wystawioną fakturą VAT.
 11. Termin zapłaty faktury VAT wynosi 5 (pięć) dni od dnia jej wystawienia przez E-WORLD. Faktura jest wysyłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w tym samym dniu w którym została wystawiona.
 12. W przypadku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez E-WORLD z osobą trzecią na czas nieoznaczony lub z klauzulą jej automatycznego przedłużania – umowa zostaje zawarta na czas określony przez strony, które ją zawarły z możliwością jej wypowiedzenia na zasadach określonych w tej umowie a w przypadku braku określenia terminu wypowiedzenia – za miesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

IV. Realizacja i odbiór Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia (przygotowanie oraz wysyłka Produktu) następuje w terminie do 3 (trzech) Dni Roboczych:
 • po wysłaniu Użytkownikowi Potwierdzenia – jeżeli wskazano płatność przy odbiorze, lub
 • po zaksięgowaniu przez E-WORLD zapłaty na rachunku bankowym – jeżeli wybrano zapłatę przelewem na rachunek bankowy.
 1. Produkt jest wysyłany na adres wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia (w tym odpowiednio przejście korzyści i ciężarów związanych z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu) jest:
 • adres doręczenia Produktu wskazany przez Użytkownika będącego Konsumentem (wydanie Produktu), lub
 • miejsce wydania Produktu przewoźnikowi mającemu dostarczyć Produkt Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem, lub
 • miejsce wydania Użytkownikowi przez E-WORLD Produktu – w przypadku odbioru Produktu bezpośrednio od E-WORLD.
 1. Po wcześniejszym umówieniu, istnieje możliwość odbioru Produktu pod adresem: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa, bez ponoszenia kosztów dostawy (lub w innym ustalonym miedzy stronami miejscu w Warszawie).
 2. Koszty dostawy Produktu:
 • InPost - krajowa przesyłka paczkomatowa od 13,00 zł, lub
 • przesyłka polecona ekonomiczna zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej S.A., lub
 • w sposób określony indywidualnie przez E-WORLD i Użytkownika - w przypadku wskazania innego sposobu doręczenia, gabarytów niestandardowych, wagi przesyłki ponad 20 kg itp.;

Przy zamówieniu od 300 zł dostawa w Polsce do paczkomatu InPost - GRATIS.

 1. W przypadku wybrania przez Użytkownika formy płatności przy odbiorze i nie odebraniu Produktu, E-WORLD jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. Za Produkt można zapłacić:
 • gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym,
 • przelewem przed wysyłką zamówionego Produktu.

 

V. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku zawarcia jej na odległość przez Użytkownika będącego Konsumentem

 1. Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 (czternastu) dni od wejścia w posiadanie Produktu lub w terminie 14 dni od dnia kiedy osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 Ustawy z 30.05.2014 o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm. W takim przypadku Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 2. Konsument celem odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien złożyć E-WORLD jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Najlepiej, jeśli złoży je w formie pisemnej wysyłając go na adres: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa lub e-mailem na adres: lawendowobudkow@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać z Wzoru nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany do odesłania Produktu, w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował E-WORLD o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres E-WORLD: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa. Konsument zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć Produkt przed uszkodzeniem w transporcie.
 4. E-WORLD w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci niezwłocznie Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez E-WORD), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym E-WORLD został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności E-WORLD dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 5. E-WORLD może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli E-WORLD wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez E-WORLD utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego to Produktu po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku rozpoczęcia realizacji usługi, konsument jest zobowiązany do zwrotu E-WORLD uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechę lub funkcjonowanie Produktu.

 

VI. Reklamacja – dotyczy Użytkownika będącego Konsumentem

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z Umową sprzedaży, Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Celem sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Konsument powinien złożyć ją z dopiskiem „Reklamacja” w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mailem), opisując wadę lub niezgodność z Umową sprzedaży Produktu, określić oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji przez E-WORLD (naprawa Produktu, wymiana Produktu na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy o ile wada jest istotna), dołączyć kopię dowodu sprzedaży (faktura VAT) oraz podać swoje dane adresowe do kontaktu (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail ewentualnie nr telefonu). Na żądanie E-WORLD Konsument jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt na adres: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży chyba, że E-WORLD niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez E-WORLD albo E-WORLD nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez E-WORLD usunięcia wady żądać wymiany Produktu na  wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez E-WORLD. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla E-WORLD i Konsumenta, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ogranicza się do Produktów wadliwych.

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

E-WORLD jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

E-WORLD może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 1. E-WORLD udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W przypadku konieczności zwrotu reklamowanego Produktu i przesłania wolnego od wad, E-WORLD ponosi koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu oferowanego przez E-WORLD. Szczegółowe zasady dotyczące reklamacji są określone w art. od 556 do art. 576 k.c.
 3. E-WORLD jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

 

VII. Reklamacja – dotyczy Użytkownika NIE będącego konsumentem

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z Umową sprzedaży, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Odpowiedzialność E-WORLD w tym zakresie wygasa z upływem 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty odebrania Produktu.
 2. Celem sprawnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien złożyć ją z dopiskiem „Reklamacja” w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mailem), opisując wadę lub niezgodność z Umową sprzedaży Produktu, określić oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji przez E-WORLD, dołączyć kopię dowodu sprzedaży (faktura VAT) oraz podać swoje dane adresowe do kontaktu (nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail ewentualnie nr telefonu). Na żądanie E-WORLD Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt na adres: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa.
 3. E-WORLD udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku konieczności przesłania przez E-WORLD Produktu do Użytkownika, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Produktu na miejsce przeznaczenia E-WORLD powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Z chwilą wydania Produktu przechodzą na Użytkownika korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Przy odbiorze Produktu Użytkownik jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Odpowiedzialność E-WORLD bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej Umowy sprzedaży. E-WORLD ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Użytkownika.
 6. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności E-WORLD z tytułu rękojmi, dające Użytkownikowi prawo do zwrotu Produktu, Użytkownik może zwrócić zakupiony Produkt wyłącznie za zgodą E-WORLD, na swój koszt, jeżeli Produkt jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 7. Jeżeli Produkt ma wady fizyczne, Użytkownik może od Umowy sprzedaży odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Użytkownik nie może od Umowy sprzedaży odstąpić, jeżeli E-WORLD niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez E-WORLD lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
 8. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla E-WORLD i Użytkownika, uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od Umowy sprzedaży ogranicza się do Produktów wadliwych.
 9. E-WORLD może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.
 10. E-WORLD jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Użytkownik wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie E-WORLD o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił E-WORLD niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Do rozpatrywania sporów powstałych pomiędzy E-WORLD a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem właściwy jest odpowiedni sąd pierwszej instancji dla siedziby E-WORLD. Do rozpatrywania sporów powstałych pomiędzy E-WORLD a Użytkownikiem będącym Konsumentem właściwy jest odpowiedni sąd pierwszej instancji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jest możliwa wyłącznie za wcześniejszą zgodą E-WORLD.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. E-WORLD zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie ma wersja Regulaminu z daty zawarcia Umowy sprzedaży. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu po zmianie regulaminu jest tożsame z wyrażeniem zgody na zmienioną treść Regulaminu.
 4. Każdy Produkt jest wysyłany Użytkownikowi w nieuszkodzonym opakowaniu. Jeżeli Użytkownik przy odbiorze przesyłki zauważy, że jest ona uszkodzona, powinien odmówić jej odebrania.
 5. Sprzedawane Produkty i ich nazwy, jak również prezentowane zdjęcia podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdjęcia zamieszczone w Sklepie, bez zgody E-WORLD nie mogą być kopiowane i udostępniane osobom trzecim.
 6. E-WORLD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu i Produktu w sposób niezgodny z Regulaminem oraz opisanym przeznaczeniem Produktu i sposobem korzystania z Produktu.
 7. Prawo własności Produktu przechodzi na Użytkownika z chwilą zapłacenia całej ceny sprzedaży Produktu.
 8. E-WORLD ponosi odpowiedzialność za Produkt i jakość świadczenia zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.
 9. Minimalny czas trwania zobowiązania Konsumenta wynikającego z Umowy sprzedaży jest określony obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa – co do zasady zobowiązanie wygasa z chwilą zapłaty umówionej ceny i odebrania Produktu.
 10. Wszelka pisemna korespondencja do E-WORLD powinna być adresowana wyłącznie na adres: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa.
 11. Wszystkie Produkty są wytwarzane ręcznie i mogą różnić się nieznacznie od siebie w zależności od partii - nie wpływa to na ich właściwości.
 12. Poprzez fakt korzystania ze Sklepu Użytkownik potwierdza, ze zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go stosować.

 

 

WZÓR NR 1 Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

(formularz ten proszę wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od Umowy sprzedaży)

 

_________________, ____________

  miejscowość                         data

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

imię, nazwisko, adres, telefon Konsumenta(ów)

 

Adresat: E-WORLD sp. z o.o.

ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

 

Ja/My(*) informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od Umowy sprzedaży następującego(ych) Produktu(ów): _______________________________________________

(proszę je wymienić)

 

- data otrzymania Produktu (ów): _______________________________________________

- nr i data wystawienia faktury VAT przez E-WORLD:_______________________________

 

 

 

____________________

podpis konsumenta(-ów)

 

(*) niepotrzebne skreślić

Media Społecznościowe

zero waste
naturalne kosmetyki
zero waste