zero waste
kosmetyki ręcznie robione
naturalne kosmetyki
Lawendowo Budków naturalne kosmetyki

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LAWENDOWO BUDKÓW

(dalej „Polityka Prywatności”) z dnia 19.01.2019 r.

 

 

I. Definicje

Sklep – strona internetowa sklepu internetowego działającego pod domeną: www.lawendowobudkow.pl

E-WORLD – E-WORLD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr: 0000356469, kapitał zakładowy 5 tys. zł, NIP nr: 1132799302, która jest sprzedawcą i administratorem Sklepu.

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.lawendowobudkow.pl dostępny w zakładce: REGULAMIN

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z E-WORLD czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – każda osoba, w jakikolwiek sposób korzystająca ze Sklepu (w tym Konsument).

Produkt – każda rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie.

Umowa sprzedaży – każda umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy E-WORLD a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu. Do jej zawarcia dochodzi z chwilą wysłania Użytkownikowi przez E-WORLD Potwierdzenia.

Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona przez E-WORLD w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi, który wyraził uprzednio na to zgodę, różnego rodzaju informacji (w tym handlowych) na wskazany przez Użytkownika adres, świadczona przez czas nieoznaczony. Użytkownik może z niej w każdej chwili zrezygnować, informując (pisemnie lub e-mailem) o tym fakcie E-WORLD.

 

II. RODO

 1. Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu: możliwości zawarcia Umowy sprzedaży, realizacji Umowy sprzedaży, realizacji wszystkich obowiązków określonych obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami w związku z zawartą Umową sprzedaży, przedstawienia Użytkownikowi przez E-WORLD informacji handlowej lub Newslettera.
 2. E-WORLD informuje, że: 
 • administratorem danych osobowych Użytkownika lub wskazanych przez niego osób jest E-WORLD,
 • osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest Prezes Zarządu E-WORLD: Dorota Pogorzelska-Budek,
 • celem przetwarzania danych jest wyłącznie umożliwienie zawarcia Umowy sprzedaży, realizacja wszystkich obowiązków określonych obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami w związku z zawartą Umową sprzedaży, przedstawienie Użytkownikowi przez E-WORLD informacji handlowej lub Newslettera – podstawę prawną stanowi zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w w/w celach,
 • dane osobowe udostępnione przez Użytkownika będą przechowywane przez okres: prowadzenia działalności gospodarczej przez E-WORLD, okres realizacji wszystkich postanowień Umowy sprzedaży lub przez okres na jaki dane te zostały udostępnione przez Użytkownika celem informowania go o informacji handlowej E-WORLD lub Newslettera, oraz przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia/wykonania Umowy sprzedaży a także przez okres nie dłuższy, niż wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane,
 • osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • źródło pochodzenia danych osobowych stanowi pisemna lub e-mailowa zgoda otrzymana od Użytkownika,
 • dane udostępnione przez Użytkownika mogą podlegać profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb Użytkownika np.: przypomnienie o niedokończonych zakupach, wysłanie informacji o Produkcie, przyznanie rabatu.
 • Profilowanie w Sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Użytkownika w Sklepie np. poprzez analizę dotychczasowych zakupów.
 • Użytkownik może zaakceptować Politykę prywatności nie wyrażając zgody na:

     - profilowanie lub

     - przedstawianie ofert handlowych lub

     - przesyłanie Newslettera,

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży, przedstawienia przez E-WORLD informacji handlowej lub przesłanie Newslettera - w przypadku niepodania danych osobowych wypełnienie powyższych celów nie będzie możliwe lub będzie istotnie utrudnione.
 • Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę/udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych, profilowanie, przedstawienia przez E-WORLD informacji handlowej lub Newslettera.
 • dane udostępnione przez Użytkownika  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w innych przypadkach niż jest to niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży, przedstawienia przez E-WORLD oferty handlowej lub Newslettera lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (tym samym odbiorcami danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy/współpracownicy E-WORLD, instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji Umowy sprzedaży, lub podmioty którym te dane muszą zostać udostępnione ze względu na uzasadniony interes E-WORLD – np. księgowość),
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – żądanie takie powinno zostać wysłane pisemnie lub e-mailem.
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem powołanym w ustępie 1, dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W związku z powyższym, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych innych osób niż Użytkownik w związku z wykonaniem Umowy sprzedaży, w przypadku uzyskania przez Zleceniobiorcę tych danych osobowych od Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się uzyskać każdorazowo stosowną zgodę (na przetwarzanie danych osobowych w celu możliwości dopełnienia realizacji Umowy sprzedaży i obowiązujących przepisów prawa) od każdej osoby, której dane osobowe przekaże E-WORLD, informując tą osobę o treści ust. 2 powyżej.

 

III. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu nie wiąże się z większymi zagrożeniami niż ma to miejsce w podobnych usługach świadczonych drogą elektroniczną. Sklep korzysta z bezpiecznego certyfikatu SSL.

 2. Drogą elektroniczną jest świadczona usługa sprzedaży Produktu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży, jak również usługa szeroko rozumianej komunikacji z Użytkownikiem (udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, przesyłanie Newslettera itp.).

 3. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 4. Do współpracy z systemem informatycznym E-WORLD konieczny jest dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową Sklepu. W przypadku komputera/laptopa - system powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 - lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Wymagane jest też posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu konieczne jest włączenie obsługi cookies i obsługi skryptów JavaScript.

 

IV. Polityka cookies

 1. Polityka Prywatności i obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy określają zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

 2. Cookies to niewielkie informacje, wysyłane przez Sklep i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, laptop, smartfoni itp.), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania Sklepu. Cookies to szereg liter i cyfr, w których znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 3. Cookies gromadzą dane wyłącznie w celu umożliwienia wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika – są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Dzięki cookies można dostosować Sklep do preferencji Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu.

 4. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego komputera, laptopa, smartfona itp. urządzenia jednakże może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwić działanie niektórych funkcjonalności Sklepu w przypadku funkcji, które ze swojej właściwości wymagają ich stosowania.

 5. Rodzaje cookies:

 • tzw. sesyjne - tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia (obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie);

 • tzw. stałe – ułatwiające korzystanie z często odwiedzanych stron Internetowych (np. zapewniają optymalną nawigację). Pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres, zależny od wyboru dokonanego przez Użytkownika;

 • tzw. podmiotów zewnętrznych – informacje pochodzące ze stron zewnętrznych np. Google, Facebook. Umożliwiają dostosowanie reklamy do upodobań Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik może nieodpłatnie korzystać z wybranych stron internetowych. Dzięki nim są tworzone tzw. ogólne profile użytkowników.

 1. Co do zasady cookies są bezpieczne dla Użytkownika i nie przenoszą niechcianego oprogramowania aczkolwiek mogą zdarzyć się osoby wykorzystujące je niezgodnie z prawem – w celu zabezpieczenia się przed taką sytuacją Użytkownik powinien posługiwać się dobrym programem antywirusowym. Cookies nie gromadzą danych osobowych. E-WORLD nie przenosi niechcianego oprogramowania.

 2. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych działających niezależnie od Sklepu, które nie są w żaden sposób kontrolowane lub w jakikolwiek sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien każdorazowo się zapoznać.

 3. Więcej informacji o cookies znajduje się np. pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

V. Reklamacja

 1. Użytkownik niezadowolony z jakości usług świadczonych przez E-WORLD drogą elektroniczną, może złożyć reklamację.

 2. W tym celu powinien złożyć ją z dopiskiem „Reklamacja” w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail), opisując swoje zastrzeżenia odnośnie świadczonej usługi, określić oczekiwany sposób rozstrzygnięcia reklamacji przez E-WORLD oraz podać swoje dane do kontaktu (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail opcjonalnie nr telefonu).

 3. E-WORLD udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może składać reklamacje i kontaktować się we wszelkich sprawach z E-WORLD:

 • w formie pisemnej na adres: ul. Aroniowa 10, 03-289 Warszawa, lub

 • e-mailem na adres: lawendowobudkow@gmail.com, lub

 • telefonicznie pod nr: + 48 608-292-931.

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Regulamin Sklepu.

 2. E-WORLD zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu.

 3. Poprzez fakt korzystania ze Sklepu Użytkownik potwierdza, ze zapoznał się z Polityką Prywatności i ją akceptuje.

Media Społecznościowe

zero waste
naturalne kosmetyki
zero waste